Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Historia Ośrodka

               Szkoła Podstawowa Specjalna została założona 2 lipca 1963 roku na podstawie orzeczenia organizacyjnego wydanego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Opolskiego w Opolu. W jej historii odnotowano fakt, iż z powodu trudności związanych z brakiem pomieszczeń do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla zwiększającej się co roku liczby uczniów i tworzonych dla nich nowych oddziałów klasowych, kilkakrotnie zmieniała swą lokalizację.

Pierwszy rok szkolny 1963/64 uczniowie powitali w świetlicy ówczesnego Zakładu Wychowawczego Caritas w Prudniku przy ul. Młyńskiej 1-3. W 1967 r. ilość uczniów tak znacząco wzrosła, że zajęcia edukacyjne przeniesiono do nowego budynku szkolnego przy Placu Farnym 5, jednak to rok szkolny 1975/76 okazał się rokiem przełomowym w historii naszej placówki. Ilość uczniów wzrosła wówczas do 250, powstało
 13 oddziałów, w tym jeden klasy życia. Brakowało pomieszczeń na zajęcia lekcyjne, stąd lekcje trzech oddziałów przeniesiono do budynku przy ul. Kościuszki (naprzeciwko hali sportowej LO).

Z powodu złego stanu technicznego budynku szkolnego w roku 1977, ówczesne władze oświatowe zdecydowały o przeniesieniu Szkoły Podstawowej Specjalnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, tworząc tym samym na okres 11 lat, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Niestety i w tym okresie szkoła odczuwała trudności lokalowe. Zajęcia odbywały się w kilku miejscach, tj. w budynku przy ul. Kościuszki, na Placu Farnym, w Zakładzie Opiekuńczym Caritas, a nawet w Domu Włókniarza. Praca z dziećmi była na tyle utrudniona, że w 1988 r. władze oświatowe na potrzeby szkoły przekazały budynek po dawnym żłobku przy ul. Mickiewicza 10.


Od 2 czerwca 1988 r., 100 uczniów naszej szkoły rozpoczęło naukę w wyremontowanym budynku i przez następnych kilka lat zajęcia szkolne odbywały się tylko w budynku przy ul. Mickiewicza. Jednak wraz z tworzeniem kolejnych oddziałów klas życia i rozszerzającą się ofertą edukacyjną dla naszych dzieci, zajęcia zespołów edukacyjno - terapeutycznych i klasy IV przeniesiono do budynku przy Placu Farnym, a w 1994 r. jeden oddział klasy życia przeniesiono ponownie do Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul. Młyńskiej 1.

Z czasem, szkoła mieszcząca się przy ul. Mickiewicza znów napotkała trudności lokalowe, podczas których na pracownie zostały zaadaptowane nawet pomieszczenia znajdujące się w piwnicy budynku.

Od roku 2008 r. trwały przygotowania do utworzenia w naszej placówce oddziału przedszkolnego dla dzieci autystycznych. W zrealizowanie tych planów czynnie włączyło się Starostwo Powiatowe w Prudniku, które od 1 stycznia 1999 roku stało się organem prowadzącym naszą szkołę.

W czerwcu 2008 r. Rada Powiatu w Prudniku zdecydowała, że na potrzeby szkoły specjalnej pozyska od Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek kompleks budynków przy ul. Młyńskiej 1 i tak 1 sierpnia 2008 r. rozpoczęły się tam prace remontowe. Inauguracja roku szkolnego 2009/2010 nastąpiła już w sali gimnastycznej obecnego Ośrodka, zaś naukę w wyremontowanych klasach uczniowie rozpoczęli w lutym 2010 r.

W ten oto sposób, malutka czteroklasowa szkoła specjalna, mieszcząca się niegdyś gościnnie w kilku pomieszczeniach obecnego budynku, stała się placówką oświatową z bogatą ofertą edukacyjną dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową. Po 45 latach szkoła wróciła do swych korzeni, przejmując na potrzeby szkoły cały budynek po byłym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Prudniku.


W 1963 roku, Szkoła Specjalna posiadała cztery oddziały szkoły podstawowej, a w roku szkolnym 1966/67, w wyniku reformy oświaty, stała się szkołą ośmioklasową. Ustalenie nazwy i numeru szkoły - Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna - nastąpiło stosownym pismem z dnia 29 sierpnia 1974 roku. Powstanie gimnazjów spowodowało przekształcenie 1 września 1999 r. Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej w Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodziły: Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna oraz Publiczne Gimnazjum Nr 3 Specjalne. Zakup budynków na potrzeby szkoły przy ul. Młyńskiej 1 i stworzenie szerokiej bazy edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną umożliwiło 1 września 2009 r. przekształcenie ZSS w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wchodzą obecnie: Publiczne Przedszkole Nr 5 Specjalne z oddziałem dla dzieci z autyzmem i dla dzieci z umiarkowanym lub znacznym upośledzeniem umysłowym, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna, Publiczne Gimnazjum Nr 3 Specjalne, Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy, oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Specjalna (uczniowie mogą tu kontynuować naukę na kierunkach: stolarz, kucharz, ogrodnik, piekarz, cukiernik, krawiec i ślusarz).

Najwięcej uczniów w naszej placówce odnotowano w latach 1971 - 1980, gdyż w tym czasie do szkoły w roku szkolnym uczęszczało średnio 238 uczniów.

Zmianie ulegała także liczebność uczniów w klasach. Z chwilą powstania szkoły była ona zdecydowanie wyższa od obecnej, gdyż w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, w poszczególnych klasach, uczyło się ok. 23 uczniów, natomiast obecnie klasy liczą ich średnio 12 ? 14.

Uczniów mających trudności w nauce zawsze obejmowano dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi, udzielając im wszelkiej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. W historii szkoły odnotowano fakt, iż z każdym rokiem szkolnym oferta zajęć dla dzieci stawała się bogatsza i bardziej różnorodna. Dziś uczniowie SOSW objęci są zajęciami: dydaktyczno - wyrównawczymi, korekcyjno - kompensacyjnymi, logopedycznymi, rozwijającymi uzdolnienia, arteterapią, muzykoterapią, manoterapią, dogoterapią, związanymi z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, kształtowania technik szkolnych, korygującymi wady mowy, korekcyjnymi wad postawy, sportowymi, a także typu EEG Biofeedback i metodą Tomatisa.

Na przestrzeni lat w SOSW powstawało wiele tzw. kółek zainteresowań, które z biegiem lat zmieniały swą nazwę i działały z różnym natężeniem, np.: kółko muzyczne, wokalne, chór szkolny, kółko plastyczne, dramatyczne (później ? teatralne), taneczne, kukiełkowe, sportowe, fotograficzne, techniczne Sprawnych rąk, modelarskie, ceramiczne, informatyczne oraz radiowęzeł szkolny, działający w latach 1990 - 2009.

Podczas tych i innych zajęć uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, umiejętności i zdolności, zdobywając znaczące miejsca w różnorodnych konkursach o randze wojewódzkiej, a nawet ogólnopolskiej: polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, języka angielskiego, historycznych, informatycznych, plastycznych, muzycznych, technicznych czy sportowych. W historii szkoły najwięcej osiągnięć odnotowano w dziedzinie sportowej i muzycznej, natomiast prace plastyczno ? techniczne naszych uczniów prezentowane były wielokrotnie na Jarmarku niezwykłości, który przez kilka lat organizowany był w Opolu przez wojewódzki odział PFRON jako znacząca impreza integracyjna oraz corocznej Wystawie Twórców Ludowych w Prudniku. Środki pozyskane ze sprzedaży prac naszych dzieci przeznaczane były na zakup materiałów dla uczniów na zajęcia techniczne.

SOSW w Prudniku brał również udział w ogólnopolskim Programie społecznym Szkoła bez przemocy, propagującym przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach. Sukcesem Ośrodka jest fakt, iż dwukrotnie (rok szkolny 2010/2011 i 2011/2012) nasza placówka otrzymała Certyfikat Szkoły bez przemocy.
Od roku szkolnego 2010/2011 dwudziestu trzech gimnazjalistów zrealizowało projekty edukacyjne o tematyce: Miejscowość, z której pochodzę, Sławna/ciekawa osoba z okolicy, w której mieszkam, Prudnik i jego miejsce w Europie. Dzięki nim, cała społeczność szkolna poznała historię oraz walory turystyczno - kulturowe Prudnika, Białej, Moszczanki, Rudziczki, Głuchołaz, Jagielnicy ? Przydroża, Tułowic, Mieszkowic oraz uczestniczyła w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi: Adamem Chodaczkiem, Dariuszem Wróblem, Marcinem Domino, Franciszkiem Surmińskim, Jolantą Brudniak, Erykiem Murlowskim, Janem Siekańcem, Elżbietą Jamborską, Aleksandrą Hindera i Stanisławem Szozdą, którzy opowiadali nam o swojej pracy, zainteresowaniach i pasjach.

Od roku szkolnego 2004/2005, nasza placówka współpracuje ze szkołą specjalną w Mesto Albrechtice w Czechach. Uczniowie aktywnie uczestniczą w organizowanych przez obie placówki imprezach sportowych oraz warsztatach (plastycznych, kulinarnych, muzycznych, ceramicznych, literackich, technicznych, ekologicznych). Uczniowie z Prudnika i Mesta Albrechtice poznają zwyczaje i tradycje świąteczne kultywowane w obu krajach, wzajemnie zapraszają też się na uroczystości obchodzone w obu placówkach. Od 2011 roku nasi uczniowie wspólnie obchodzą Dni Europy.

W roku szkolnym 2012/2013 SOSW został zaproszony do realizacji projektu Ruka w rękę, realizowanego przez szkołę w Bruntalu (Republika Czeska), z którą to nasza placówka podpisała umowę partnerską. W ramach projektu uczniowie z obu szkół wspólnie rozwijają zainteresowania sportowe, kulturalne i społeczne, pokonują bariery w komunikacji, uczą się tolerancji wobec osób innej narodowości, poznają kulturę obu państw, wspólnie realizują działania artystyczne i budują więzi międzyludzkie.

Nasi wychowankowie już od pierwszego roku istnienia placówki uczestniczyli w wycieczkach szkolnych, które związane były z realizacją tzw. ośrodków pracy czy też po prostu wymaganiami programowymi. Dzieci poznawały zabytki Prudnika, odwiedzały prudnickie zakłady pracy, a z czasem organizowano dla nich dalsze wycieczki, między innymi do Pokrzywnej, Opola, Jarnołtówka, Głuchołaz czy Krapkowic. W latach dziewięćdziesiątych zwiększyła się liczba wycieczek organizowanych dla uczniów w odleglejsze zakątki Polski, do których uczniowie docierali środkami transportu publicznego, z uwagi na znacznie niższe koszty przejazdu. W ten sposób nasi wychowankowie dwukrotnie zwiedzili Sejm RP, a także zobaczyli Kraków, Wadowice, Wrocław, Częstochowę, Grodków, Kamieniec Ząbkowicki, Górę św. Anny, Polanicę Zdrój, Katowice, Gliwice, Oświęcim, Nową Hutę, Lubawkę, Krasiejów i wiele innych miejsc. Odwiedzali muzea, kina oraz teatry. Uczyli się samodzielności, zasad bezpiecznego podróżowania oraz atrakcyjnego organizowania wolnego czasu.

Dzieci uczestniczyły także w wycieczkach turystycznych, tj. rajdach, zlotach i zgrupowaniach harcerskich. Były to zarówno wycieczki piesze, jak i rowerowe, bliższe oraz dalsze. Uczniowie przemierzali szlaki turystyczne wiodące przez Pokrzywną, Niemysłowice, Dębowiec, Łąkę Prudnicką, Moszczankę, Głuchołazy, Tarnowskie Góry, Góry Stołowe, Bory Tucholskie, uczestniczyli również w rajdzie harcerskim, zorganizowanym w Stemplewie (ówczesne woj. łódzkie). Poznali walory turystyczne odwiedzanych miejsc, integrowali się z dziećmi z innych placówek oświatowych, nabyli umiejętności radzenia sobie w różnych warunkach i sytuacjach.

Opieką lekarską i pielęgniarską uczniowie byli objęci od roku szkolnego 1965/66, choć w placówce nie było odpowiedniego gabinetu. Powstał on dopiero w okresie działalności Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej. Z opieki stomatologicznej nasi uczniowie korzystali najpierw w Szkole Podstawowej Nr 2, a od roku szkolnego 1994/95, w Szkole Podstawowej Nr 4 w Prudniku. Obecnie uczniowie są objęci opieką stomatologiczną w ogólnodostępnych poradniach specjalistycznych. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej byli objęci także opieką pedagoga i psychologa szkolnego.

W tym okresie, z uwagi na dużą liczebność dzieci w szkole, zatrudnionych było aż dwóch logopedów.

Dawniej uczniowie do szkoły dojeżdżali środkami transportu publicznego, otrzymując zwrot kosztów przejazdu do szkoły. Od roku szkolnego 1975/76 dzieci korzystały z zapomóg oraz dotacji na bilety miesięczne, a w roku szkolnym 1991/92 nasi uczniowie korzystali z bezpłatnego przejazdu do szkoły. Obecnie przejazd uczniów do szkoły i z powrotem refundowany jest ze środków gminnych. W grudniu 2008 r., uczniowie ze sprzężonymi upośledzeniami po raz pierwszy skorzystali z bezpłatnego przewozu do szkoły busem, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, zakupionym na potrzeby Ośrodka z projektu PFRON.

W ciągu 50 lat istnienia placówki, pracę w niej podjęło ok. 120 nauczycieli oraz 43 pracowników administracji i obsługi. Funkcję dyrektora placówki pełnili: mgr Lidia Mijal, mgr Danuta Urbaniak, mgr Kazimierz Porczak, mgr Stanisława Mazur, zaś od 1 września 2008 roku dyrektorem jest mgr Eugeniusz Kurpiel. Do roku 1999 funkcję wicedyrektora szkoły pełnili społecznie wybrani nauczyciele, natomiast 1 września 1999 r. pierwszym etatowym wicedyrektorem została mgr Grażyna Małachwiejczyk, którą od 1 września 2008 roku zastąpiła mgr Katarzyna Mendruń.

Obecnie Rada Pedagogiczna SOSW liczy 42 nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym. Jednocześnie zatrudnionych jest 23 pracowników administracji i obsługi. Dla porównania: w roku 1963 zespół nauczycielski liczył cztery osoby, a przygotowanie do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną posiadała tylko ówczesna dyrektor szkoły. Nauczyciele systematycznie doskonalili się i dokształcali zawodowo, zdobywali wyższe wykształcenie do nauczania danego przedmiotu, a przygotowanie do pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym nabywali na kursie oligofrenopedagogiki. Uczestniczyli także w konferencjach metodycznych. Od roku 1992, z chwilą powołania w szkole Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, nauczyciele zdobywają wiedzę i umiejętności na szkoleniach oraz warsztatach organizowanych dla nich w placówce, a także poza nią. Są one prowadzone przez specjalistów z różnych ośrodków doskonalenia zawodowego z całej Polski.

W historii szkoły odbyło się wiele wycieczek dla nauczycieli, służących integrowaniu się Rady Pedagogicznej. Nauczyciele chętnie uczestniczyli w wycieczkach min. do Warszawy, Zakopanego czy byłego NRD. Od trzech lat rośnie ilość wycieczek dla nauczycieli i emerytowanych pracowników Ośrodka, którzy do tej pory wspólnie mogli odwiedzić Wisłę, Żywiec, Polanicę Zdrój, Karpacz, Pragę, Budapeszt, Berlin czy Drezno.

Nasza placówka od początku istnienia przystosowywała budynek szkolny do organizowanego uczniom procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego. W pierwszych latach istnienia placówki nie było pracowni przedmiotowych, szatni dla dzieci, świetlicy, pomieszczeń na pomoce dydaktyczne, podwórka szkolnego, ogrodu. Z czasem, dzięki ofiarnej pracy nauczycieli, wsparciu władz oświatowych, rodziców i sponsorów, stwarzano i polepszano dzieciom warunki do nauki. W budynku szkolnym przy ul. Mickiewicza powstały nowe pracownie: zajęć technicznych, informatyczna, ICIM oraz gabinety: terapii pedagogicznej, logopedycznej, terapii metodą EEG Biofeedback oraz metodą Tomatisa, jak również  pracownia polisensoryczna do terapii światłem, która wpływa pozytywnie na uspokajanie i wyciszanie dzieci nadpobudliwych. Zorganizowano także gabinet lekarski. W budynku SOSW przy ul. Młyńskiej w ciągu trzech lat wykonano szereg prac remontowych, dzięki którym uczniowie z wieloraką niepełnosprawnością w dogodniejszym zakresie korzystają z oferty Ośrodka: przebudowano główne wejście do budynku, wykonano podjazd oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych, zakupiono i wybudowano windę łączącą wszystkie kondygnacje budynku. Ponadto dokonano remontu kanalizacji, by zapobiec zalewaniu przez wodę części budynku. Zmieniono także wygląd Ośrodka, zadrzewiając jego dziedziniec.

W celu lepszego funkcjonowania naszych wychowanków w środowisku, priorytetem placówki jest nieustanne stymulowanie i pobudzanie ich rozwoju psychoruchowego, społecznego, a także emocjonalnego. Mając to na uwadze, SOSW kontynuuje rozbudowę bazy terapeutycznej dla dzieci, rozpoczętą przez dawny ZSS. W Ośrodku powstały nowe, wyposażone w specjalistyczny sprzęt pracownie: sala terapii ruchowej, sala integracji sensorycznej przeznaczona do zajęć metodą SI dla dzieci z autyzmem (poprawiająca funkcjonowanie zmysłów), pracownia ceramiczna, siłownia oraz sala zabaw dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Praktycznie od początku istnienia szkoły dotkliwie odczuwano brak sali gimnastycznej. Nawet w okresie istnienia Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej, a następnie ZSS, zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w auli budynku, na prudnickim stadionie sportowym i w OSiRze. Dopiero w obecnym budynku przy ul. Młyńskiej dzieci mają do dyspozycji dużą salę gimnastyczną, boisko szkolne, ponad hektar terenu zielonego do rekreacji, na którym powstał plac zabaw dla najmłodszych dzieci, a także działkę ogrodniczą do zajęć przedmiotowych. Powstało również miasteczko ruchu drogowego ? ewenement co najmniej na skalę powiatu.

Dziś placówka posiada własny parking oraz stołówkę dla wszystkich wychowanków. Dawniej nasi uczniowie korzystali ze stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2 lub w Szkole Podstawowej Nr 1 w Prudniku. Obiady dla uczniów były finansowane przez PCK, po części zaś przez ówczesny UMiGm i Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku.

Od 1963 r., w okresie nauki szkolnej, część naszych uczniów mieszkała w internacie prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Prudniku, który mieścił się w obecnym budynku Ośrodka. Z każdy rokiem ilość przebywających w nim uczniów wzrastała, natomiast rok szkolny 1971/72 okazał się rokiem szczególnym, gdyż w internacie mieszkało aż 95 uczniów naszej szkoły. Dziś w internacie Ośrodka przebywa dużo mniej (liczba waha się w granicach 20) wychowanków, którzy są pod opieką wykwalifikowanych wychowawców, a na potrzeby dzieci wyremontowano pomieszczenie na poddaszu i utworzono dodatkową świetlicę dla dwóch grup wychowawczych, wyposażoną w nowe meble, trzy stanowiska komputerowe, 45 calowy telewizor oraz wiele pomocy dydaktycznych. Od 2007/2008 w szkole działa również świetlica szkolna, z odpowiednim zapleczem i wyposażeniem, z której korzystają dzieci dojeżdżające do szkoły, uczniowie, których rodzice nie mogą zapewnić opieki ze względu na czas pracy oraz wychowankowie grup wychowawczych, którzy ukończyli zajęcia przed godziną 15-tą. Dzieci mają zapewnioną opiekę i bezpieczeństwo przed i po zajęciach lekcyjnych, pomoc w nauce, uczestniczą w grach i zabawach edukacyjnych i ruchowych, również na świeżym powietrzu, kształtują nawyki higieny osobistej i kultury życia codziennego. W minionym roku szkolnym ze świetlicy korzystało 42 uczniów.

Od początku istnienia szkoły borykano się z trudnościami związanymi z wyposażeniem sal lekcyjnych w odpowiednie meble i sprzęty, brakowało przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, podręczników szkolnych, książek w bibliotece szkolnej. Sukcesywnie remontowano i wyposażano klasy lekcyjne, przy ogromnym wsparciu ze strony rodziców uczniów. Działania szkoły były dawniej wspierane także przez Komitet Rodzicielski, a obecnie przez Radę Rodziców, która współorganizuje uroczystości szkolne, wycieczki dla uczniów, współfinansuje nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, wykonuje nieodpłatnie szereg prac na terenie Ośrodka. Od kilku lat Rada Rodziców organizuje także bale charytatywne, a pozyskane w ten sposób środki, przeznacza na doposażenie Ośrodka (zakup stołów i krzeseł do stołówki szkolnej, nowych podręczników szkolnych dla gimnazjalistów w 2010 r.). Od 2010 roku w Ośrodku organizowane są festyny rodzinne w ramach Dni Rodziny, w których biorą udział rodzice i ich dzieci, co sprzyja zacieśnianiu więzi między szkołą a rodzicami wychowanków.

W historii naszej placówki szkoła wspierana była również przez tzw. Komitet Opiekuńczy. W roku szkolnym 1963/64 była nim prudnicka szkoła zawodowa, która nieodpłatnie przekazywała materiały do zajęć praktycznych dla uczniów.

W następnym roku szkolnym patronat nad naszą placówką przejęła Spółdzielnia Inwalidów ?Pionier?, która do dnia dzisiejszego współpracuje z Ośrodkiem, udzielając nie tylko wsparcia finansowego, bowiem w początkowym okresie istnienia naszej szkoły, Spółdzielnia  organizowała warsztaty dla naszych uczniów, a ci, którzy ukończyli szkołę, często przyjmowani byli do pracy w tymże zakładzie.

Ważnym elementem współorganizowania życia Ośrodka jest, powstałe w 2008 roku, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Społeczeństwa ?Ja i Ty?. W kwietniu 2012 r. pozyskało ono dla wychowanków naszej szkoły środki finansowe w kwocie 16404 zł., przekazane przez aktorów i sportowców, biorących udział w programie telewizyjnym Familiada. Od 2010 r., z inicjatywy Stowarzyszenia, corocznie organizuje się w Ośrodku świetlicę opiekuńczo - wychowawczą, w której dla 20 dzieci w różnym wieku (zarówno naszych wychowanków, jak i dzieci z innych prudnickich szkół), prowadzi się działalność pedagogiczno - edukacyjną. Dzięki temu dzieci nawiązują przyjaźnie i kontakty z rówieśnikami, bezpiecznie i pożytecznie spędzają czas wolny. Dzieci w świetlicy odrabiają zadania domowe, wykorzystując w tym celu dostępne w Ośrodku komputery, uczestniczą w grach i zabawach umysłowych i ruchowych, rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, kształtują nawyki kultury życia codziennego i właściwe nawyki zdrowotne, a także objęte są działaniami profilaktycznymi związanymi z patologiami społecznymi. W czasie ferii zimowych w 2013 r. zorganizowano dla nich zimowy wypoczynek, a w jego ramach odbyły się dwie wycieczki: do Opola na lodowisko i do kina w Nysie.

Obecnie nasza placówka posiada wiele nowych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które pozyskała dzięki realizacji wielu projektów unijnych, umożliwiających ich zakup. Są one wykorzystywane do zajęć lekcyjnych na wielu przedmiotach, w przedszkolu i w rewalidacji indywidualnej. W początkowym okresie istnienia szkoły nauczyciele nie posiadali stosownej bazy pomocy dydaktycznych, a szereg pomocy do zajęć wykonywali sami i z własnych środków. Pod koniec lat sześćdziesiątych szkoła nawiązała współpracę z CEZAS - em w Opolu, który zaopatrywał placówki oświatowe w dostępne pomoce. ZSS posiadał już dobrze wyposażony gabinet pomocy dydaktycznych. W pierwszych latach istnienia szkoły wielu uczniów nie posiadało nawet podręczników szkolnych, gdyż rodziców nie było stać na zakup książek swoim dzieciom. Sytuacja uległa zmianie na początku lat siedemdziesiątych - uczniowie otrzymywali specjalne talony na podręczniki szkolne, które realizowali w księgarni. W latach osiemdziesiątych uczniowie szkół specjalnych, w tym prudnickiej, otrzymywali bezpłatne podręczniki ze WSiP-u, natomiast od 2009 r., w związku z kolejnymi zmianami w oświacie, nasi wychowankowie korzystają z tzw. Wyprawki szkolnej (podręczniki refundowane są z budżetu państwa).
Biblioteka szkolna została zorganizowana już w pierwszym roku istnienia szkoły, w niej sukcesywnie gromadzono też potrzebne lektury szkolne i literaturę metodyczną dla nauczycieli. W ciągu pierwszych siedmiu lat w bibliotece szkolnej zgromadzono aż 1080 woluminów! Obecnie placówka posiada księgozbiór biblioteczny w ilości 1888 książek, bogatą literaturą metodyczną, szczególnie systematycznie wzbogacaną w okresie istnienia ZSS. Korzystają z niej nie tylko nauczyciele, ale również rodzice i studenci z opolskich uczelni wyższych, którzy odbywają w szkole także praktyki pedagogiczne. Ponadto biblioteka szkolna posiada pokaźny księgozbiór podręczników szkolnych oraz zbiór płyt CD i DVD.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Prudniku ma bardzo bogatą historię. Jako placówka oświatowa przez wiele lat przezwyciężała trudności lokalowe, kadrowe, tworzyła bazę do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, organizowała proces kształcenia i wychowania. W swych zmaganiach odniosła wiele sukcesów, z których najważniejszym jest fakt wykształcenia i wychowania wielu pokoleń dzieci i młodzieży, którym z całą pewnością łatwiej jest teraz odnaleźć się w dorosłej rzeczywistości i które odnalazły swoje bezpieczne miejsce w życiu.

Wacława Mitula

 

Nasz Ośrodek

Utworzono dnia 12.03.2018, 11:19

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny